loader-logo
Nyní inzerce zdarma díky kódu ATZIJEBYZNYS Použijte ho v posledním kroku objednávky.

Obchodní podmínky portálu

  • Home
  • Obchodní podmínky portálu

Obchodní podmínky portálu

www.nakopnibyznys.cz

Tento dokument obsahuje závazná pravidla a podmínky používání služeb portálu www.nakopnibyznys.cz, provozovaných Sarah I. Avni, Bc., Janka Kráľa 2597/16, 022 01 Čadca, Slovensko, IČO: 43 776 205, DIČ: 107 121 00 74, a je povinen je dodržovat každý, kdo chce tyto služby využívat.

1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

1.1 Těmito obchodními podmínkami (dále jen „OP“) se upravují pravidla, která se uplatní na veškeré právní vztahy vzniklé mezi provozovatelem portálu www.nakopnibyznys.cz Sarah I. Avni, Bc., Janka Kráľa 2597/16, 022 01 Čadca, Slovensko, IČO: 43 776 205, DIČ: 107 121 00 74 (dále jen „Provozovatel“) a Klienty, vznikající v souvislosti s užíváním portálu. Klientem jsou osoby registrované do portáluwww.nakopnibyznys.cz („ Portál“), tedy osoby, které na Portál umísťují své nabídky / inzeráty jako vkladatelé, popřípadě Klienti vyhledávající obchodní příležitosti, jakož i veškeré další třetí osoby, které Portál navštěvují. Provozovatel ve vztahu ke Klientům nevystupuje jako zprostředkovatel smluvního vztahu, ale pouze jako Provozovatel Portálu a zprostředkovatel kontaktů Klientů.

1.2 Klient bere na vědomí, že Provozovatel je oprávněn měnit tyto OP jednostranně, a to s účinností ode dne zveřejnění na Portálu. Bude-li Klient využívat služeb Portálu má se za to, že se s aktuálním znění OP vždy seznámil.

1.3 Klient registrací na Portálu či využitím jeho služeb potvrzuje, že se se zněním OP plně seznámil, akceptuje je a zavazuje se je dodržovat. OP jsou součástí veškerých vztahů mezi Provozovatelem a Klientem.

1.4 Klient bere na vědomí, že umístněná/vložená nabídka/inzerát na Portál bude rovněž zobrazená taktéž na portálu www.nakopnibiznis.sk, který je rovněž provozován Provozovatelem.

2. PRAVIDLA REGISTRACE

2.1 Registrace Klientů se uskutečňuje na základě elektronicky vyplněné registrace na portálu („Registrace“). Vyplněním Registrace Klient potvrzuje souhlas se zněním OP a zavazuje se jimi v plném rozsahu řídit. V rámci Registrace dochází současně k souhlasu a se srozuměním Klienta s užitím a podmínkami zpracování osobních údajů ze strany Provozovatele.

2.2 Klient je povinen poskytnout při své Registraci a při užívání Portálu úplné a pravdivé údaje. Klient odpovídá za újmu, kterou by porušením této povinnosti způsobil Provozovateli nebo jinému Klientovi.

2.3 Každý Klient si při Registraci zvolí přihlašovací údaje, které je povinen chránit proti zneužití a odpovídá v plném rozsahu za újmu, kterou by porušení této povinnosti způsobil Provozovateli nebo jinému Klientovi.

2.4 Provozovatel je oprávněn kdykoliv zrušit Registraci Klienta v případě, že tento uvedl nesprávné či neúplné údaje.

2.5 Poplatky za vkládání nabídek / inzerátů Klientů a za zaslání kontaktu na jiného Klienta, jakož i způsob platby je uveden v ceníku uvedeném na Portálu. Platby jsou prováděny přes platební bránu „Payout“ provozovanou společností Payout, s.r.o., IČO: 50487787, se sídlem Juraja Slotu 2718/4, 010 01 Žilina, Slovensko.

3. PRAVIDLA VKLÁDÁNÍ INZERÁTŮ / NABÍDEK

3.1 Klienti jsou povinni vkládat pouze pravdivé a úplné údaje a je-li potřeba tyto pravidelně aktualizovat. Provozovatel za obsah inzerátu / nabídek nijak Klientům ani třetím osobám neručí a nezodpovídá.

3.2 Inzeráty / nabídky budou na Portálu zveřejněny vždy po dobu jednoho, tří resp. šesti měsíců v závislosti na volbě Klienta.

3.3 Klient odpovídá, že obsah inzerátu / nabídky nebo fotografie či jiné soubory k inzerátu přiložené neporušují jakákoliv práva třetích osob.

3.4 V případě, že Klient k inzerátu / nabídce připojí jakékoliv fotografie, jejichž je autorem, uděluje okamžikem vložení na Portál Provozovateli bezúplatnou nevýhradní licenci k užití fotografií, a to na dobu zveřejnění inzerátu / nabídky a ke způsobu užití v souladu s určením Portálu a v souladu se těmito OP.

3.5 Klient je povinen vkládat pouze fotografie a informace, ke kterým má příslušná práva, zejména je jejich autorem.

3.6 V případě, že Provozovatel posoudí, že vložené nabídky / inzeráty jsou nepravdivé či jsou v rozporu s dobrými mravy či v rozporu s těmito OP, je oprávněn takové nabídky / inzeráty smazat a deaktivovat založenou Registraci Klienta a o takové skutečnosti Klienta informovat formou e-mailové zprávy. Klientovi pro takový případ současně nevzniká nárok na refundaci jakýchkoliv uhrazených poplatků za využívání služeb Portálu.

3.7 Zakázány jsou zejména následující druhy inzerátů / nabídek:

– erotické inzeráty a pomůcky;

– půjčky, úvěry, pojištění, exekuce a související služby;

– emailing a obdobné formy výdělků;

– jakýchkoliv služeb či prací, jejichž podmínkou je platba předem;

– Inzeráty s nekonkrétním obsahem;

– Duplicitní inzeráty;

– Inzerát žádající o individuální pomoc anebo potřebu, která nesouvisí s podnikáním;

3.8 V rámci obsahu nesmí být na Portál vkládány inzeráty / nabídky s obsahem, který jakýmkoliv způsobem porušuje právní předpisy. Provozovatel si před zveřejněním vyhrazuje právo posoudit návrh inzerátu / nabídky a v případě rozporu s těmito OP či zaměřením Portálu inzerát / nabídku nezveřejnit.

3.9 Klient si je vědomý, že používá inzertní portál www.nakopnibyznys.cz na vlastní zodpovědnost a vlastní riziko.

4. PRAVIDLA S NAKLÁDÁNÍ S OSOBNÍMI ÚDAJI

4.1 Provozovatel postupuje při zpracování osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), zákonem č. 110/2019 Sb., Zákon o zpracování osobních údajů, zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a dalšími právními předpisy upravující ochranu osobních údajů.

4.2 Pro účely užívání služeb Portálu, zejména vkládání inzerátů / nabídek a zprostředkování kontaktu mezi Klienty, je Provozovatel oprávněn zpracovávat osobní údaje Klienta nebo osobní údaje poskytnuté či zadané Klientem při užívání Portálu (zejména adresné, popisné a fakturační údaje).

4.3 Uvedené zpracování osobních údajů je zákonné, jelikož je nezbytné pro plnění smluvního vztahu mezi Klientem a Provozovatelem, na jehož základě Klient užívá služby Portálu a jejichž smluvní stranou je Klient, jako subjekt osobních údajů.

4.4 V konkrétních případech může Provozovatel zpracovávat osobní údaje nad rámec čl. 4.2 a 4.3 výše, pokud je takovéto zpracování nezbytné pro účely oprávněných zájmů Provozovatele nebo třetích osob, a to vždy v souladu se zákonnými požadavky na zpracovávání osobních údajů.

4.5 Klient souhlasí ve smyslu zákona o některých službách informační společnosti s tím, že Provozovatel je oprávněn zasílat Klientovi jakékoli zprávy, obsahující informace o novinkách, které Portál nabízí.

4.6 Veškeré informace o vkládaných inzerátech, emailech, telefonech jsou po půl roce od vložení vymazány. Platební údaje, faktury jsou archivovány po dobu tří let.

4.7 Provozovatel důsledně dodržuje veškerá ustanovení zákona č. 110/2019 Sb., Zákon o zpracování osobních údajů a veškeré požadavky právních předpisů Evropské unie, kterým je zejména Obecné nařízení na ochranu osobních údajů.

4.8 Klient bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při objednávce uskutečněné z webového rozhraní portálu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

4.9 Osobní údaje budou zpracovávané po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávané v elektronické podobě automatizovaným způsobem anebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem a to vždy v souladu se zákonem na Ochranu osobních údajů a v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracovaní osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46 / ES (všeobecné nařízení o ochraně osobních údajů) tzv. GDPR.

4.10 Klient potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

4.11 V případě, že by se klient domníval, že provozovatel nebo zpracovatel (čl. 1.4) vykonává zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života klienta nebo v rozporu se zákonem, hlavně pokud jsou osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

  • Požádat provozovatele nebo zpracovatele o vysvětlení,

· požadovat, aby provozovatel nebo zpracovatel odstranil takto vzniknutý stav.

4.12 Pokud požádá klient o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu provozovatel povinen tuto informaci odevzdat. Provozovatel má právo za poskytnutí informací podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nevyhnutné na poskytnutí informaci.

4.13 Práva Klienta jako dotčené osoby:

• požadovat přístup k osobním údajům;

• požadovat opravu nesprávných nebo neaktuálních údajů nebo doplnění chybějících údajů;

• požadovat vymazání zpracovávaných osobních údajů v případech stanovených právními předpisy, např. v případě, že osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly získány nebo zpracovávány;

• požadovat omezení zpracování v případech stanovených právními předpisy, např. pokud dotyčná osoba napadne správnost osobních údajů nebo zpracování je protizákonné a dotyčná osoba zpochybňuje výmazu osobních údajů a žádá místo toho omezení jejich použití;

• požadovat od Provozovatele přenos zpracovávaných osobních údajů k jinému provozovateli,

• podat stížnost orgánu dozoru, zejména v členském státě Evropské unie, v němž má trvalý pobyt, místo výkonu práce nebo v místě, ve kterém podle ní došlo k porušení povinností při zpracování osobních údajů.

5. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

5.1 Dotazy, podněty a případné stížnosti týkající se služeb portálu nebo těchto OP mohou uživatelé zasílat prostřednictvím služby KONTAKTY v menu. Komunikace mezi Provozovatele a Klientem, není-li výslovně uvedeno jinak, je zasílána v elektronické podobě na e-mailové adresy smluvních stran. Strany zodpovídají za funkčnost a aktuálnost těchto údajů a zavazují se sdělit případné změny ihned. Zpráva se považuje časem odeslání elektronické zprávy, přičemž funkčnost e-mailové adresy a její následné vyzvedávání, je na straně adresáta.

5.2 Provozovatel neodpovídá za činnost a jednotlivé inzeráty / nabídky Klientů ani za způsob jakým služby Portálu využívají. Provozovatel nenese odpovědnost za případné zneužití služeb Portálu ze strany třetích osob.

5.3 Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za škody, které by Klientům nebo třetím osobám vznikly v důsledku nebo v souvislosti s využíváním Portálu. Provozovatel není povinen aktivně vyhledávat inzerci / nabídky nebo jiný obsah vložený Klienty, který je v rozporu s těmito Podmínkami nebo s právními předpisy. Provozovatel považuje informace získané od Klientů nebo zveřejněné Klienty v rámci užívání Portálu za pravdivé, pokud mu v konkrétním případě a ve vztahu ke konkrétním informacím není znám opak.

5.4 Provozovatel je oprávněn služby Portálu upravovat / inovovat bez souhlasu Klientů.

5.5 Provozovatel neručí za nepřetržitou funkčnost portálu, jeho bezchybní činnost a zabezpečení. Provozovatel je oprávněn kdykoli přerušit či ukončit provoz Portálu nebo jakékoli jeho části. Klienti mají v takovém případě nárok na vrácení zaplacených poplatků po odečtení poměrné části, odpovídající výši poplatků za dobu trvání vztahu s Provozovatelem, na jejíž úhradu má Provozovatel nárok, toto ustanovení se nevztahuje na Klienta v rozsahu, v jakém jim není služba Portálu poskytována z důvodu užívání Portálu v rozporu s právními předpisy, dobrými mravy nebo s těmito Podmínkami.

5.6 V případě, že obsah inzerátu / nabídky nebude ze strany Provozovatele schválen, nebude na Portálu zveřejněn a Klient má nárok na vrácení uhrazených Poplatků.

5.7 Pokud je Klient spotřebitelem, může se pro mimosoudní řešení případného spotřebitelského sporu obrátit na Českou obchodní inspekci, internetová adresa adr.coi.cz. Klienti, kteří mají bydliště v jiném členském státě EU, v Norsku nebo na Islandu, jsou oprávněni podat návrh k mimosoudnímu řešení svého sporu s Provozovatelem prostřednictvím Evropského spotřebitelského centra v zemi jejich bydliště; seznam příslušných spotřebitelských center je dostupný na stránkách Evropské Komise. Možnost podání návrhu na mimosoudní řešení sporu s Provozovatelem se vztahuje výhradně na spory týkající se užívání Portálu Provozovatele, tedy nikoli na vzájemné spory mezi Klienty vyplývající z využití služeb Portálu.

5.8 Klient není oprávněn obcházet či narušovat softwarovou ochranu Portálu nebo jakékoli její části, ani narušovat jeho provoz, včetně autorských práv Provozovatele.

5.9 Provozovateli nevzniká jakýkoliv právní vztah založený mezi Klienty na základě využití služeb Portálu. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za obsah inzerátu anebo příspěvku Klientův a uživatelů. Provozovatel nezodpovídá ani za případné porušování autorských práv (text, značka, obrázek, a jiné), práv duševního vlastnictví ani jiných práv prostřednictvím inzerátu, příspěvku na internetové stránce. Rovněž Provozovatel nezodpovídá za jakoukoli škodu, která by mohla být Klientovi způsobená v souvislosti s užíváním služeb na inzertním portály jako aj způsobených jeho nefunkčnosti, chybovosti, nezabezpečenosti, činností použivatelů či z jiných důvodu.

5.10 Nedílnou součástí těchto OP jsou i pravidla uvedená na Portálu v jednotlivých sekcích.

5.11 V případě změny cen plátěných služeb, táto změna nemá vplyv na už uhrazené plátěné služby, které už budou uveřejněné a uhrazené podle původního ceníku.

5.12 Provozovatel se zavazuje, že správě Portálu bude věnovat maximální péči, tak aby minimalizoval jakákoliv případná rizika, která by při řádném využívání Portálu mohla Klientům či třetím stranám vzniknout.

Tyto OP jsou platné a účinné okamžikem zveřejnění na Portálu.

Change Pricing Plan

We recommend you check the details of Pricing Plans before changing. Click HereCZK31 daysPay Per Listing0 regular & 0 featured listingsCZK93 daysPay Per Listing0 regular & 0 featured listingsCZK186 daysPay Per Listing0 regular & 0 featured listings